[VIDEO] JUNO junho ~ make it SEXY! (ayuxjuno)

[FANMADE]
video for JUNO junho ~ make it SEXY! >3<!!

song: ALONE by: sistar

BY: (ayuxjuno)